Zásady ochrany osobných údajov

 

Zásady ochrany osobných údajov

 

Vážený používateľ!


Záleží nám na vašom súkromí a chceme, aby ste sa pri používaní našich služieb cítili pohodlne. Preto vám nižšie predkladáme najdôležitejšie informácie o zásadách spracovania vašich osobných údajov a o súboroch cookie, ktoré používa náš obchod. Tieto informácie boli pripravené s ohľadom na RODO, všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Spravovateľ osobných údajov

 

MODERN COMPANY SP. Z O.O so sídlom na ulici Goździkowa 35, 59-220 Legnica, zapísaná v Národnom súdnom registri - registri podnikateľov prostredníctvom REGISTRAR SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod číslom KRS 0001060318, NIP č. 6912572717, REGON č. 52647694200000, základné imanie 20000,00 PLN.

 

Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu biuro@modernbhp.pl.

 

Vaše práva

 

Máte právo požadovať:

 

     Vyžadovať si od vás, aby ste sa obrátili s prosbou o poskytnutie informácií.
    • prístup k vašim osobným údajom vrátane získania kópie vašich údajov (článok 15 RODO alebo prípadne článok 13 ods. 1 písm. f) RODO),
    • opravu vašich údajov (článok 16 RODO),
    • vymazanie údajov (článok 17 RODO),
    • obmedzenia spracúvania (článok 18 RODO),
    • prenos údajov inému prevádzkovateľovi (článok 20 RODO),

 

A tiež právo:

 

     predložiť žiadosť o informácie, ktoré sa týkajú údajov o osobe, ktorá má právo na
    • Kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov:
        použiť si právo na to, aby ste
       • z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) RODO (t. j. oprávnených záujmov, ktoré sledujeme) vrátane profilovania (článok 21 ods. 1 RODO);
       • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom spracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom (článok 21 ods. 2 RODO);

Kontaktujte nás, ak chcete uplatniť svoje práva. Môžete namietať proti nášmu používaniu súborov cookie (o ktorých sa dočítate nižšie), najmä pomocou príslušných nastavení vášho prehliadača.

Ak sa domnievate, že sa vaše údaje spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje a ochrana súkromia

    .

Na nasledujúcej strane nájdete podrobné informácie o spracúvaní vašich údajov v závislosti od činností, ktoré vykonávate.

 

1. Zadanie objednávky v obchode - časť 1

 

 

Na aký účel?"
na vybavenie vašej objednávky
Na základe čoho?"
zmluva o predaji (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO) právna povinnosť, súvisiaca s účtovníctvom, ktorá nás zaväzuje spracúvať vaše osobné údaje (článok 6 ods. 1 písm. c) RODO)
Ako dlho?"
po dobu platnosti vyššie uvedenej zmluvy až do uplynutia našej zákonnej účtovnej povinnosti
celkovo budú vaše údaje spracúvané až do uplynutia obdobia, počas ktorého je možné uplatniť nárok - vami alebo nami
(viac informácií nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak údaje neposkytnete?"
nebudete môcť zadať objednávku

 

2. Zadanie objednávky v obchode - časť 2

 

 

Na aký účel
zlepšovanie kvality našich služieb vďaka spätnej väzbe, ktorú poskytujú používatelia prostredníctvom služby prieskumu spokojnosti
Na akom základe?
našho oprávneného záujmu spracúvať vaše údaje na vykonávanie prieskumov vašej spokojnosti s našimi službami (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)
Koľký čas?
ak neposkytnete spätnú väzbu, po dobu 12 mesiacov od nákupu alebo kým nezohľadníme vašu námietku proti spracovaniu; a ak poskytnete spätnú väzbu, do jej vymazania alebo kým nezohľadníme vašu námietku proti spracovaniu*
okrem toho sa vaše údaje budú spracúvať až do uplynutia obdobia, počas ktorého je možné uplatniť reklamáciu - buď vami, alebo nami
(viac informácií nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak údaje neposkytnete?
pri práci na ďalšom vývoji nebudeme brať do úvahy vašu spätnú väzbu na naše služby

* Podľa toho, čo sa vzťahuje na daný prípad3. Vytvorenie účtu v obchode

 

 

Na aký účel?
plnenie zmluvy o poskytovaní účtovných služieb v obchode
na akom základe?
zmluva o poskytovaní služieb (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO)
Koľký čas?
po dobu platnosti vyššie uvedenej zmluvy
celkovo budú vaše údaje spracúvané až do uplynutia obdobia, počas ktorého je možné uplatniť nároky - vami alebo nami
(viac informácií nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak údaje neposkytnete?
nebudete môcť vytvoriť účet a používať jeho funkcie, ako je napríklad zobrazenie histórie objednávok alebo kontrola stavu objednávky

 

4. Spojte sa s nami (napr. ak chcete položiť otázku)

 

Na aký účel?"
vyriešenie vašich otázok alebo požiadaviek
Na akom základe?"
zmluva alebo činnosť vykonaná na vašu žiadosť s cieľom jej uzavretia (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO) - ak sa váš dotaz alebo žiadosť týka zmluvy, ktorej sme alebo môžeme byť zmluvnou stranou náš oprávnený záujem spracúvať vaše údaje na účely komunikácie s vami (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO) - ak sa váš dotaz alebo žiadosť netýka zmluvy
Ako dlho?"
po dobu trvania zmluvy, ktorá nás zaväzuje, alebo ak zmluva nie je uzatvorená, do uplynutia reklamačnej lehoty - pozri poslednú tabuľku tejto časti* až do uplynutia lehoty na nápravu - pozri poslednú tabuľku tejto časti - alebo kým nezohľadníme vašu námietku proti spracovaniu*
taktiež budú vaše údaje spracúvané až do uplynutia lehoty, počas ktorej je možné podať opravný prostriedok - buď vami, alebo nami
(viac informácií nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak údaje neposkytnete?"
Na váš dotaz alebo žiadosť nebudeme môcť odpovedať

* Podľa toho, čo sa vzťahuje na váš prípad5. Nastavenie prehliadača alebo iná podobná činnosť umožňujúca marketing

 

 

Na aký účel?
priamy marketing zahŕňajúci zobrazovanie personalizovanej reklamy
(viac informácií o tom nájdete v častiach "Profilovanie" a "Cookies" v Zásadách ochrany osobných údajov)
Na akom základe?"
Náš oprávnený záujem spracúvať údaje na vyššie uvedený účel (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)
Ako dlho?"
až do vypršania platnosti súborov cookie používaných na marketingové účely*
Čo sa stane, ak neposkytnete údaje?
nebudete dostávať návrhy produktov alebo služieb, o ktoré by ste mohli mať záujem

* Podľa toho, čo sa vzťahuje na váš prípad6. Nastavenie prehliadača alebo iný podobný úkon, ktorý umožní analýzu

 

 

Na aký účel?
Na základe čoho?
Náš oprávnený záujem spracúvať údaje na vyššie uvedený účel (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)
Ako dlho?"
až do vypršania platnosti súborov cookie používaných na analýzu*
Čo sa stane, ak neposkytnete údaje?
Pri vývoji obchodu nebudeme brať do úvahy to, ako používate webovú stránku obchodu a ako sa po nej pohybujete

* Podľa toho, čo sa uplatňuje7. Váš súhlas so zasielaním marketingového obsahu od nás (napr. informácie o špeciálnych ponukách)

 

 

Na aký účel?"
zasielanie marketingových informácií, najmä špeciálnych ponúk analýza účinnosti zasielaných správ s cieľom stanoviť všeobecné zásady efektívneho zasielania správ v našom podnikaní
(viac informácií o tom nájdete v časti "Analýza" v Zásadách ochrany osobných údajov)
Na základe čoho?"
Váš súhlas s našimi marketingovými aktivitami (článok 6 ods. 1 písm. a) RODO) naš oprávnený záujem spracúvať vaše údaje na vyššie uvedený účel (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)
Ako dlho?"
až do odvolania súhlasu - nezabudnite, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Spracúvanie údajov až do odvolania vášho súhlasu zostáva zákonné. až do zohľadnenia vašej námietky proti spracúvaniu
mimo to sa vaše údaje budú spracúvať až do uplynutia obdobia, počas ktorého je možné žiadať o nápravu - buď vami, alebo nami
(viac informácií nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak údaje neposkytnete?"
nebudete dostávať naše marketingové materiály vrátane informácií o našich špeciálnych ponukách

 

8. Prihlásenie k odberu noviniek

 

 

Na aký účel
na rozosielanie newslettera analýza účinnosti obsahu, ktorý rozosielame, s cieľom stanoviť všeobecné zásady efektívneho zasielania správ v našom podnikaní
(viac informácií o tom nájdete v časti "Analýza" v Zásadách ochrany osobných údajov)
Na základe čoho?"
zmluva o poskytovaní služieb zasielania informačných bulletinov (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO) náš oprávnený záujem spracúvať údaje na vyššie uvedený účel (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)
Ako dlho?"
až do odhlásenia sa z odberu našich noviniek až do zohľadnenia vašej námietky voči spracovaniu
mimo to sa vaše údaje budú spracúvať až do uplynutia obdobia, počas ktorého je možné žiadať o nápravu - buď vami, alebo nami
(viac informácií nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak údaje neposkytnete?"
nebudete môcť dostávať informácie týkajúce sa obchodu a našich služieb

 

 

Na aký účel?"
zistenie, uplatnenie alebo obhajoba prípadných nárokov, ktoré súvisia s uzatvorenou zmluvou alebo poskytnutými službami
Na akom základe?
Náš oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na vyššie uvedený účel (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)
Ako dlho?"
až do uplynutia premlčacej lehoty na reklamácie alebo do zohľadnenia vašej námietky proti spracúvaniu*
Čo sa stane, ak údaje neposkytnete?
nebude možné stanoviť, uplatniť alebo obhajovať nároky

* podľa toho, čo sa uplatňuje .

PUBLIKÁCIA ÚDAJOV


Ak sa rozhodnete komentár zverejniť, jeho obsah a váš podpis budú viditeľné pre ostatných používateľov obchodu.

Nezverejňujeme vašu e-mailovú adresu iným používateľom - pokiaľ tak neurobíte vy sami.

PROFILOVANIE

 

V rámci Obchodu vykonávame profilovanie - to sa uskutoční vo vzťahu k vám, ak to povolíte. Toto profilovanie zahŕňa automatické vyhodnocovanie, o ktoré produkty alebo služby by ste mohli mať záujem, a to na základe informácií o obsahu, ktorý si prezeráte. V dôsledku toho budú reklamy na produkty alebo služby zobrazované v rámci online služieb, ktoré používate, lepšie prispôsobené vám a vašim potrebám.

Profilovanie, ktoré vykonávame, nemá za následok rozhodnutia, ktoré by pre vás mali právne účinky alebo vás ovplyvňovali podobným podstatným spôsobom.

analytické činnosti

 

V rámci webovej stránky obchodu vykonávame analytické činnosti, aby sme ju urobili intuitívnejšou a prístupnejšou - vo vzťahu k vám sa tak stane, ak nám to povolíte. V rámci tejto analytickej činnosti budeme brať do úvahy spôsob, akým sa pohybujete v Obchode - napríklad koľko času strávite na konkrétnej podstránke alebo na ktoré oblasti v Obchode klikáte. Takto budeme môcť počas vývoja obchodu optimalizovať jeho rozloženie, vzhľad a obsah s cieľom zlepšiť jeho funkčnosť.

Zohľadníme aj to, ako sa v obchode pohybujete.

Takisto, ak si želáte dostávať od nás marketingové správy alebo informačné bulletiny, môžeme analyzovať účinnosť uskutočneného rozosielania. Môžeme napríklad skontrolovať, či a ako ovplyvnila aktivitu v našom obchode. Takéto aktivity nám pomôžu stanoviť všeobecné pravidlá pre zasielanie takýchto správ v našom obchode - napr. s ohľadom na optimálny čas zasielania alebo ako formulovať účinný obsah.

Zabezpečenie údajov

Pri spracúvaní vašich osobných údajov uplatňujeme organizačné a technické opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi vrátane používania šifrovania spojenia pomocou certifikátu SSL/TLS.

POKYNY PRE UCHOVÁVANIE

Náš obchod, podobne ako väčšina webových stránok, používa takzvané súbory cookie. Tieto súbory:

 • sú uložené v pamäti vášho zariadenia (počítač, telefón atď.);
 • nevyvolávajú žiadne zmeny vo vašich nastaveniach.
 • nemenia nastavenia vášho zariadenia;

Tento obchod používa súbory cookie na tieto účely:

 

 

    • štatistiky
    • marketing

 

Aby ste zistili, ako spravovať súbory cookie, vrátane toho, ako ich zakázať vo vašom prehliadači, môžete si pozrieť súbor nápovedy vášho prehliadača. Tieto informácie si môžete prečítať stlačením klávesu F1 v prehliadači. Okrem toho nájdete príslušné tipy na nasledujúcich stránkach v závislosti od prehliadača, ktorý používate:

Nižšie nájdete informácie o funkcii súborov cookie, ktoré spracovávame, a o dobe ich platnosti.

 

názov súboru cookie obdobie platnosti súboru cookie funkcia cookie
ga trvanie relácie sledovanie návštevnosti obchodu na štatistické účely

 

Pomocou príslušných možností prehliadača môžete:

kedykoľvek

  • vymazať súbory cookie,
  • zablokovať používanie súborov cookie v budúcnosti,

 

 

V takom prípade ich už nebudeme spracovávať.

V takom prípade ich už nebudeme spracovávať.

Vonkajšie služby / príjemcovia údajov

 

Na podporu pri výkone našej činnosti využívame externé subjekty. Zverujeme im vaše údaje na spracovanie - tieto subjekty spracúvajú údaje len na základe našich zdokumentovaných pokynov.

Nižšie nájdete zoznam príjemcov vašich údajov:

 

Akcia Príjemcovia údajov Prenos údajov mimo Európskej únie
akékoľvek konanie v súvislosti s Obchodom poskytovateľ hostingu bez priestoru
poskytuje nám technickú podporu/IT žiadne miesto
ľudia, ktorí s nami spolupracujú na základe občianskoprávnych zmlúv, podporujú naše súčasné aktivity žiadne miesto
poskytovateľ predajného softvéru nie je miesto
byť na webovej stránke obchodu s nastaveniami, ktoré umožňujú marketing poskytovateľ marketingových služieb žiadne miesto
právnická firma nie je miesto
byť na stránke obchodu s nastaveniami, ktoré umožňujú analýzu nastavenie, ktoré umožňuje analytické aktivity na stránke bez medzery
právnická firma nie je miesto
založenie účtu v obchode Právnická firma nie je miesto
podať objednávku v obchode poskytovateľ platby bez priestoru
subjekt, ktorý vám výrobok doručí - pokiaľ ste si nezvolili osobný odber bez medzery
poskytovateľ softvéru na uľahčenie podnikania (napr. účtovný softvér) bez priestoru
poskytovateľ štandardného kancelárskeho softvéru (vrátane e-mailovej schránky) bez priestoru
účtovňa bez miesta
poskytovateľ výpadku bez medzery
právnická firma nie je miesto
prihlásenie sa na odber noviniek alebo súhlas so zasielaním marketingových správ odhlásiť sa z odberu noviniek alebo marketingových správ bez medzery
právnická firma nie je miesto
využite online chat dostupný v obchode využite online chat dostupný v Obchode bez priestoru
právnická firma nie je miesto
využívanie nami poskytovaných služieb v súvislosti s Obchodom prostredníctvom sociálnych sietí sociálne siete áno - Spojené štáty americké **
právnická firma nie je miesto
zúčastnite sa prieskumu spokojnosti s našimi službami alebo produktmi povoliť zverejnenie recenzií obchodu alebo produktov a ich porovnanie bez priestoru
právnická firma nie je miesto
kontaktujte nás (napr. položte otázku) poskytovateľ štandardného kancelárskeho softvéru (vrátane e-mailovej schránky) bez priestoru
právnická firma nie je miesto

 

A navyše:

Odpovedné orgány verejnej moci v rozsahu, v akom sme povinní im údaje sprístupniť.

Odpovedné orgány verejnej moci v rozsahu, v akom sme povinní im údaje sprístupniť.

Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie

 

** V súlade s tým môžu vaše osobné údaje spracúvať aj subjekty mimo Európskej únie. Primeranú úroveň ochrany vašich údajov, a to aj prostredníctvom uplatňovania vhodných bezpečnostných opatrení, zabezpečuje:

  • účasťou týchto subjektov na tzv. rámci ochrany osobných údajov, t. j. programe zriadenom výkonným rozhodnutím Európskej komisie ako súbor zásad zaručujúcich primeranú ochranu vášho súkromia - v prípade subjektov zo Spojených štátov amerických

 

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium