Podmienky a pravidláObchodné podmienky internetového obchodu
Tento dokument stanovuje predovšetkým pravidlá, podľa ktorých sa uzatvárajú zmluvy v obchode, vrátane dôležitých informácií o predávajúcom, obchode a právach spotrebiteľov.

 

OBSAH
§ 1 Definície
§ 2 Kontaktovanie predávajúceho
§ 3 Technické požiadavky
§ 4 Nakupovanie v obchode
§ 5 Platby
§ 6 Dokončenie objednávky
§ 7 Právo na odstúpenie od zmluvy
§ 8 Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy
§ 9 Reklamácie
§ 10 Osobné údaje
§ 11 Námietky
Príloha 1: Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

§ 1 DEFINÍCIE
Pracovné dni - dni od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov v Poľsku.
Občiansky zákonník - poľský zákon z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník.
Spotrebiteľ - kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, nakupuje v Obchode alebo vykonáva úkony smerujúce k nákupu, bez priamej súvislosti s jeho ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou.
Účet - digitálna služba upravená osobitnými predpismi v zmysle zákona o právach spotrebiteľov, vďaka ktorej môže Kupujúci bezplatne využívať ďalšie funkcie v Obchode.
Kupujúci - každý subjekt, ktorý nakupuje v Obchode alebo podniká kroky na uskutočnenie nákupu.
Privilegovaný kupujúci - Spotrebiteľ alebo Privilegovaný podnikateľ.
Privilegovaný podnikateľ - Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorá uzatvára alebo má v úmysle uzatvoriť s Predávajúcim zmluvu na základe Obchodných podmienok, ktorá priamo súvisí s jeho podnikateľskou činnosťou, ale nemá pre neho profesionálny charakter.
Obchodné podmienky - tieto Pravidlá.
Obchod - internetový obchod Modernbhp prevádzkovaný Predávajúcim na internetovej stránke https://modernbhp.pl.
Predávajúci - MODERN COMPANY SP. Z O.O so sídlom na ulici Goździkowa 35, 59-220 Legnica, zapísaná do Národného súdneho registra - registra podnikateľov prostredníctvom REGON SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, pod č. KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON č. 52647694200000, základné imanie 20000,00 PLN.
Zákon o právach spotrebiteľov - poľský zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov.
§ 2 KONTAKT S PREDÁVAJÚCIM
Poštová adresa: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
E-mailová adresa: biuro@modernbhp.pl
Telefón: +48 76 817 60 01
Náklady na telefonický hovor alebo prenos dát uskutočnený kupujúcim vyplývajú zo základnej tarify telekomunikačného operátora alebo poskytovateľa internetových služieb, ktoré kupujúci využíva. Predávajúci upozorňuje, že náklady na medzinárodný hovor alebo medzinárodný prenos dát môžu byť vyššie ako náklady na vnútroštátny hovor alebo prenos dát - v závislosti od tarify prijatej telekomunikačným operátorom alebo poskytovateľom internetových služieb, ktoré využíva Kupujúci.
§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY
Pre správne fungovanie Obchodu sa vyžaduje:
zariadenie s prístupom na internet
internetový prehliadač podporujúci JavaScript a cookies.
Na uskutočnenie objednávky v Obchode je okrem požiadaviek uvedených v odseku 1 potrebné aktívne e-mailové konto.
§ 4 NAKUPOVANIE V OBCHODE
Ceny produktov uvedené v Obchode sú celkové ceny produktov.
Predávajúci upozorňuje, že celková cena objednávky sa skladá z ceny za produkt uvedenej v Obchode a prípadných nákladov na doručenie tovaru.
Produkt vybraný na nákup je potrebné pridať do nákupného košíka v Obchode.
Kupujúci si následne vyberie spôsob dodania tovaru a spôsob platby za objednávku z možností dostupných v Obchode a uvedie údaje potrebné na dokončenie zadanej objednávky.
Objednávka je podaná, keď Kupujúci potvrdí jej obsah a súhlasí s Obchodnými podmienkami.
Podanie objednávky sa rovná uzatvoreniu zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
Kupujúci sa môže v Obchode zaregistrovať, t. j. vytvoriť si v ňom Účet, alebo nakupovať bez registrácie tak, že pri každej prípadnej objednávke uvedie svoje údaje.
§ 5 PLATBY
V Obchode sú k dispozícii nasledujúce spôsoby platby:
jednoduchý prevod na bankový účet Predávajúceho;
platobnou kartou:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
prostredníctvom platobnej platformy:
PayPal
PayU
Przelewy24
dobierka, t. j. platba v hotovosti pri doručení tovaru kupujúcemu;
kartou alebo v hotovosti pri osobnom odbere tovaru.
Ak sa kupujúci rozhodne pre platbu vopred, objednávka musí byť uhradená do 2 pracovných dní od zadania objednávky.
Kupujúci nákupom v obchode súhlasí s používaním elektronických faktúr predávajúcim. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať.
§ 6 SPRACOVANIE OBJEDNÁVKY
Doba vybavenia objednávky je uvedená v Obchode.
Ak sa Kupujúci rozhodol zaplatiť za objednávku vopred, Predávajúci pristúpi k vybaveniu objednávky po jej zaplatení.
Ak si Kupujúci v rámci jednej objednávky zakúpil výrobky s rôznou dobou realizácie, objednávka bude vybavená v lehote platnej pre výrobok s najdlhšou dobou realizácie.
Krajiny, na území ktorých sa dodanie uskutočňuje:
Poľsko
Nemecko
Francúzsko
Česká republika
Slovensko
Bulharsko
Belgicko
Rumunsko
Spojené kráľovstvo
Maďarsko
Litva
Lotyšsko
Estónsko
V obchode sú k dispozícii tieto spôsoby doručenia:
prostredníctvom kuriérskej spoločnosti;
prostredníctvom ORLEN Parcels;
do balíkomatov InPost.
Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť osobne v priestoroch spoločnosti počas jej otváracích hodín.
Ak sa Kupujúci rozhodne pre osobný odber tovaru, tovar bude pripravený na prevzatie v uvedený deň ukončenia objednávky.
§ 7 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Oprávnený kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej s predávajúcim prostredníctvom obchodu podľa § 8 Obchodných podmienok do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
odo dňa, keď sa tovar dostal do držby prednostného kupujúceho alebo odo dňa, keď sa tovar dostal do držby tretej osoby odlišnej od dopravcu a určenej prednostným kupujúcim;
v deň, keď prioritný kupujúci prevzal posledný tovar, zásielku alebo časť, alebo v deň, keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú určil prioritný kupujúci, prevzala posledný tovar, zásielku alebo časť, v prípade zmluvy zahŕňajúcej prevod vlastníctva viacerých tovarov, ktoré sa dodávajú samostatne, po častiach alebo po častiach.
Aby mohol privilegovaný kupujúci uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho s použitím údajov uvedených v § 2 Obchodných podmienok jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom).
Zvýhodnený kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na konci Obchodných podmienok, nie je to však povinné.
Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak privilegovaný kupujúci zašle informáciu o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

ÚČINKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
V prípade odstúpenia od uzavretej zmluvy Predávajúci vráti Prednostnému kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dodanie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu dodania tovaru, ktorý si Prednostný kupujúci zvolil iný ako najlacnejší bežný spôsob dodania tovaru ponúkaný Predávajúcim), a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď bol Predávajúci informovaný o rozhodnutí Prednostného kupujúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.
Predávajúci vráti platbu s použitím rovnakých platobných prostriedkov, aké použil Prioritný kupujúci v pôvodnej transakcii, pokiaľ Prioritný kupujúci nesúhlasí s iným spôsobom, pričom v každom prípade Prioritnému kupujúcemu nevzniknú v súvislosti s takýmto vrátením žiadne náklady.
Ak predávajúci neponúkol prednostnému kupujúcemu, že si tovar vyzdvihne sám, môže predávajúci zadržať platbu, kým nedostane tovar alebo kým mu nebude predložený doklad o vrátení tovaru, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
Predávajúci požaduje, aby bol tovar vrátený na adresu: Goździkowa 35, 59-220 Legnica bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď Kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy informoval Predávajúceho. Lehota je zachovaná, ak prednostný kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša privilegovaný kupujúci.
Prednostný kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku používania tovaru iným spôsobom, ako bolo nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obyčajnou poštou, privilegovaný kupujúci bude musieť znášať aj priame náklady na vrátenie tovaru. O predpokladanej výške týchto nákladov bude Privilegovaný kupujúci informovaný Predávajúcim v popise tovaru v Obchode alebo pri zadávaní objednávky.
V prípade, že je potrebné vrátiť peniaze za transakciu, ktorú privilegovaný kupujúci uskutočnil platobnou kartou, predávajúci vykoná vrátenie peňazí na bankový účet priradený k tejto platobnej karte.
§ 8 VÝNIMKY Z PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku uvedené v § 7 Obchodných podmienok sa na zmluvu nevzťahuje:
pri ktorej je predmetom plnenia tovar, ktorý nie je prefabrikovaný, vyrobený podľa špecifikácie zvýhodneného kupujúceho alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
v ktorej je predmetom plnenia tovar, ktorý podlieha skaze alebo má krátku dobu trvanlivosti;
ak je predmetom plnenia tovar dodaný v uzavretom obale, ktorý sa po otvorení nemôže vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
ak je predmetom plnenia tovar, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľný od iného tovaru;
ak sú predmetom plnenia zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodané v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;
pri dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom;
pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
§ 9 REKLAMÁCIE
I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu ako privilegovanej strane za súlad plnenia so zmluvou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanovení zákona o právach spotrebiteľa.
Predávajúci žiada, aby reklamácie (vrátane reklamácií týkajúcich sa prevádzky obchodu) boli podávané na poštovú alebo elektronickú adresu uvedenú v § 2 Obchodných podmienok.
Ak bola na výrobok poskytnutá záruka, informácie o nej a jej podmienkach sú dostupné v Obchode.
Predávajúci odpovie na reklamáciu do 14 dní od jej doručenia.
II PRIORITNÍ KUPUJÚCI
Tovar
V prípade nesúladu tovaru so zmluvou má prednostný kupujúci možnosť uplatniť práva uvedené v kapitole 5a zákona o právach spotrebiteľa.
Predávajúci zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou existujúci v čase dodania tovaru a prejavený do dvoch rokov od tohto času, ak doba použiteľnosti tovaru určená predávajúcim, jeho právnymi predchodcami alebo osobami konajúcimi v ich mene nie je dlhšia.
V súlade s ustanoveniami zákona o právach spotrebiteľa môže oprávnený kupujúci v prípade nesúladu so zmluvou požadovať:
výmenu tovaru,
opravu tovaru.
Okrem toho môže privilegovaný kupujúci podať vyhlásenie o:
zníženie ceny,
odstúpiť od zmluvy
v situácii, keď:
Predávajúci odmietol uviesť tovar do súladu so zmluvou v súlade s § 43d ods. 2 zákona o právach spotrebiteľa;
Predávajúci neuviedol tovar do súladu so zmluvou v súlade s článkom 43d ods. 4 až 6 zákona o právach spotrebiteľov;
nesúlad tovaru so zmluvou pretrváva napriek tomu, že sa predávajúci pokúsil uviesť tovar do súladu so zmluvou;
nesúlad tovaru so zmluvou je dostatočne závažný na to, aby odôvodňoval zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy bez predchádzajúceho využitia prostriedkov nápravy uvedených v článku 43d zákona o právach spotrebiteľov;
z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že tovar neuvedie do súladu so zmluvou v primeranej lehote alebo bez zbytočných ťažkostí pre zvýhodneného kupujúceho.
V prípade tovaru, ktorý podlieha oprave alebo výmene, prednostný kupujúci sprístupní tovar predávajúcemu. Predávajúci vyzdvihne tovar od prednostného kupujúceho na vlastné náklady.
Zvýhodnený kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je nesúlad tovaru so zmluvou nepodstatný.
V prípade odstúpenia od zmluvy uvedeného v tomto bode (týkajúceho sa tovaru) je prednostný kupujúci povinný bezodkladne vrátiť tovar predávajúcemu na náklady predávajúceho na adresu ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica. Predávajúci vráti zvýhodnenému kupujúcemu cenu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia tovaru alebo dokladu o jeho vrátení.
Predávajúci vráti prednostnému kupujúcemu sumy splatné v dôsledku uplatnenia práva na zníženie ceny bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia prednostného kupujúceho o znížení ceny.
Mimosúdne spôsoby vybavovania reklamácií a sťažností
Predávajúci informuje Spotrebiteľa o možnosti využiť mimosúdne spôsoby vybavovania reklamácií a uplatňovania nárokov. Pravidlá prístupu k týmto postupom sú dostupné v sídle alebo na webových stránkach subjektov oprávnených na mimosúdne riešenie sporov. Spotrebiteľ môže okrem iného využiť napr:
pomoc príslušného európskeho spotrebiteľského centra zo siete európskych spotrebiteľských centier. Tieto centrá poskytujú informácie o právach spotrebiteľov a pomáhajú riešiť spory v prípade cezhraničných nákupov. Pomoc európskych spotrebiteľských centier je spravidla bezplatná. Zoznam spotrebiteľských centier príslušných pre vašu krajinu nájdete na adrese: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/.
platformu na riešenie sporov online (ODR), ktorú poskytuje Európska komisia a ktorá je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Okrem toho môžete v Poľskej republike využiť tieto formy podpory:
mediácia vykonávaná miestne príslušným vojvodským inšpektorátom obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné predložiť žiadosť o mediáciu. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam inšpektorátov nájdete tu: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php.
s pomocou miestne príslušného stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu pôsobiaceho pri vojvodskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné predložiť žiadosť o posúdenie veci pred rozhodcovským súdom. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam súdov je k dispozícii na adrese: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php.
Predchádzajúce ustanovenie má len informatívny charakter a nepredstavuje povinnosť predávajúceho využiť mimosúdne riešenie sporov.
Využitie mimosúdnych prostriedkov riešenia sťažností a reklamácií je pre Predávajúceho aj Spotrebiteľa dobrovoľné.
Spotrebiteľ môže dodatočne využiť bezplatnú pomoc obecného alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov.
III KUPUJÚCI, KTORÍ NIE SÚ PREDNOSTNÝMI KUPUJÚCIMI
V prípade vady tovaru má Kupujúci, ktorý nie je prednostným kupujúcim, možnosť uplatniť si reklamáciu vadného tovaru na základe záruky upravenej v Občianskom zákonníku.
Voči inému ako prednostnému kupujúcemu zodpovedá predávajúci na základe záruky, ak sa fyzická vada prejaví pred uplynutím dvoch rokov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.
Podľa Občianskeho zákonníka Kupujúci, ktorý je iným ako privilegovaným podnikateľom, stráca práva zo záruky, ak tovar nepreskúmal v čase a spôsobom obvyklým pre tovar tohto druhu a neoznámil Predávajúcemu vadu bezodkladne, a ak vada vyšla najavo až neskôr - ak ju neoznámil Predávajúcemu bezodkladne po jej zistení. Na dodržanie vyššie uvedenej lehoty postačuje zaslanie oznámenia o vade pred uplynutím lehoty.
Pri uplatnení záruky môže Kupujúci, ktorý nie je prednostným Kupujúcim, za podmienok uvedených v Občianskom zákonníku:
- urobiť vyhlásenie o znížení ceny,
v prípade podstatnej vady - urobiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy,
požadovať výmenu tovaru za tovar bez vád,
požadovať odstránenie vady.
Ak sa ukáže, že na posúdenie reklamácie je potrebné doručiť vadný tovar Predávajúcemu, Kupujúci, ktorý nie je privilegovaným kupujúcim, je povinný doručiť tovar na adresu ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica.
§ 10 OSOBNÉ ÚDAJE
Správcom osobných údajov poskytnutých Kupujúcim pri používaní Obchodu je Predávajúci. Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Predávajúcim - vrátane ďalších účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov - sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode - z dôvodu zásady transparentnosti obsiahnutej vo všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov - "RODO".
Účelom spracovania údajov Kupujúceho poskytnutých Kupujúcim v súvislosti s nákupom v Obchode zo strany Predávajúceho je spracovanie objednávok. Základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je:
zmluva alebo úkony vykonané na žiadosť Kupujúceho smerujúce k jej uzavretiu (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO),
zákonná povinnosť predávajúceho týkajúca sa účtovníctva (článok 6 ods. 1 písm. c) RODO) a
oprávnený záujem Predávajúceho spracúvať údaje na účely preukázania, uplatnenia alebo obhajoby prípadných nárokov (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO).
Poskytnutie údajov zo strany kupujúceho je dobrovoľné, ale zároveň nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie údajov znemožní uzatvorenie zmluvy v obchode.
Údaje Kupujúceho poskytnuté v súvislosti s nákupom v Obchode budú spracované do:
zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim stratí platnosť;
Predávajúci už nie je zo zákona povinný spracúvať údaje Kupujúceho;
zanikne možnosť uplatnenia nárokov zo strany Kupujúceho alebo Predávajúceho súvisiacich so zmluvou uzatvorenou v Obchode;
je akceptovaná námietka Kupujúceho proti spracúvaniu jeho osobných údajov - v prípade, že základom spracúvania údajov bol oprávnený záujem Predávajúceho.
- v závislosti od toho, čo je v danom prípade uplatniteľné.
Kupujúci má právo požadovať:
prístup k svojim osobným údajom,
opravu,
vymazanie,
obmedzenie spracovania,
na prenos údajov k inému prevádzkovateľovi
ako aj právo na:
namietať kedykoľvek proti spracúvaniu údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou kupujúceho - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) RODO (t. j. na základe oprávnených záujmov predávajúceho).
Za účelom uplatnenia svojich práv by mal Kupujúci kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom údajov uvedených v § 2 Obchodných podmienok.
Ak sa Kupujúci domnieva, že jeho údaje sú spracúvané nezákonne, môže podať sťažnosť na orgán príslušný na ochranu osobných údajov. V Poľsku je to predseda Úradu na ochranu osobných údajov.
§ 11 ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI
Poskytovanie nezákonného obsahu zo strany Kupujúceho je zakázané.
Každá objednávka zadaná v Obchode predstavuje samostatnú zmluvu a vyžaduje samostatný súhlas s Obchodnými podmienkami. Zmluva sa uzatvára na čas a za účelom splnenia objednávky.
Všetky zmluvy uzatvorené na základe týchto Obchodných podmienok sa riadia poľským právom s výhradou ustanovení odseku 4.
Voľba poľského práva pre zmluvy uzatvorené na základe týchto Obchodných podmienok so spotrebiteľom nezbavuje ani neobmedzuje práva tohto spotrebiteľa vyplývajúce z kogentných ustanovení práva, ktoré sa na spotrebiteľa vzťahujú v situáciách, keď neexistuje voľba práva. To najmä znamená, že ak vnútroštátne ustanovenia vzťahujúce sa na daného spotrebiteľa poskytujú širšiu ochranu, ako je ochrana poskytovaná podľa týchto Obchodných podmienok alebo poľského práva, uplatňuje sa širšia ochrana.
Zmluvy uzatvorené na základe týchto Pravidiel sa uzatvárajú v poľskom jazyku.
V prípade prípadného sporu s Kupujúcim, ktorý nie je Prioritným kupujúcim, súvisiaceho so zmluvou uzavretou prostredníctvom Obchodu, je príslušným súdom súd príslušný podľa sídla Predávajúceho.


Príloha č. 1 k obchodným podmienkam

Nižšie nájdete vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý Spotrebiteľ alebo Prednostný kupujúci môže, ale nemusí použiť:

 

VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(tento formulár by ste mali vyplniť a odoslať len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

MODERNÁ SPOLOČNOSŤ SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-mailová adresa: biuro@modernbhp.pl
- Ja/my(*) ..................................................................... týmto informujem(*) o mojom/našom odstúpení od kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar(*) / poskytnutie nasledujúcej služby(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- Dátum uzavretia zmluvy(*)/dátum prevzatia(*)

..............................................................................................................................................................................

- Názov spotrebiteľa(ov)/podnikateľa(ov), ktorý(í) je(sú) oprávnený(í):

..............................................................................................................................................................................

- Adresa spotrebiteľa(ov)/podnikateľa(ov), ktorý(í) je(sú) oprávnený(í):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis spotrebiteľa(ov)/podnikateľa(ov)
(len ak sa formulár zasiela v papierovej forme)

Dátum ............................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Podmienky používania účtu
v obchode Modernbhp

OBSAH
§ 1 Definície
§ 2 Kontakt s poskytovateľom služieb
§ 3 Technické požiadavky
§ 4 Účet
§ 5 Reklamácie
§ 6 Právo na odvolanie
§ 7 Osobné údaje
§ 8 Zmeny zmluvných podmienok alebo účtu
§ 9 Záverečné ustanovenia

§ 1 DEFINÍCIE
Spotrebiteľ - Zákazník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý uzatvoril zmluvu o poskytnutí Účtu podľa týchto Obchodných podmienok alebo vykonáva činnosti smerujúce k uzatvoreniu takejto zmluvy bez priamej súvislosti s jeho ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou.
Účet - digitálna služba v zmysle Zákona o právach spotrebiteľa, ktorú Poskytovateľ služieb poskytuje Zákazníkovi bezplatne elektronickou formou a prostredníctvom ktorej môže Zákazník využívať ďalšie funkcie v Obchode.
Privilegovaný podnikateľ - Príjemca služby, ktorý je fyzickou osobou uzatvárajúcou Zmluvu o účte podľa Obchodných podmienok (alebo podnikajúcou kroky na uzatvorenie Zmluvy), ktorá priamo súvisí s jeho podnikateľskou činnosťou, ale nemá pre neho profesionálny charakter.
Obchodné podmienky - tieto Obchodné podmienky pre Účet.
Obchod - internetový obchod Modernbhp prevádzkovaný Poskytovateľom služieb na adrese https://modernbhp.pl.
Zákazník - akýkoľvek subjekt, ktorý uzavrel zmluvu o Účte alebo podniká kroky na uzavretie takejto zmluvy.
Privilegovaný zákazník - zákazník, ktorý je spotrebiteľom alebo Privilegovaným podnikateľom.
Poskytovateľ služieb - MODERNÁ SPOLOČNOSŤ SP. Z O.O so sídlom na ulici Goździkowa 35, 59-220 Legnica, zapísaná v Štátnom súdnom registri - registri podnikateľov prostredníctvom REGON SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, pod č. KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON č. 52647694200000, základné imanie 20000,00 PLN.
Zákon o právach spotrebiteľov - poľský zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov.
§ 2 KONTAKT S POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB
Poštová adresa: Goździkowa 35, 59-220 Legnica
E-mailová adresa: biuro@modernbhp.pl
Telefón: +48 76 817 60 01
Náklady na telefonický hovor alebo prenos dát uskutočnený Zákazníkom vychádzajú zo základnej tarify telekomunikačného operátora alebo poskytovateľa internetových služieb, ktoré Zákazník využíva. Poskytovateľ služieb upozorňuje, že náklady na medzinárodný hovor alebo medzinárodný prenos dát môžu byť vyššie ako náklady na vnútroštátny hovor alebo prenos dát - v závislosti od tarify prijatej telekomunikačným operátorom alebo poskytovateľom internetových služieb, ktorú Klient využíva.
§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY
Na správne fungovanie a zriadenie Účtu sa vyžaduje:
aktívne e-mailové konto,
zariadenie s prístupom na internet,
webový prehliadač podporujúci JavaScript a cookies.
§ 4 ÚČET
Zriadenie Konta je úplne dobrovoľné a závisí od vôle Zákazníka.
Účet poskytuje Zákazníkovi ďalšie možnosti, ako napríklad: prezeranie histórie objednávok, ktoré Zákazník zadal v Obchode, kontrola stavu objednávky alebo úprava údajov Zákazníka.
Na zriadenie Konta je potrebné vyplniť príslušný formulár v Obchode.
V okamihu vytvorenia Účtu sa medzi Zákazníkom a Poskytovateľom služieb uzatvára zmluva na dobu neurčitú o vedení Účtu podľa pravidiel uvedených v týchto Obchodných podmienkach.
Poskytovateľ služieb začne poskytovať službu vedenia Účtu za podmienok uvedených v týchto Podmienkach bezodkladne po uzatvorení zmluvy o vedení Účtu.
Zákazník môže bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, kedykoľvek odstúpiť od vedenia Účtu.
Odstúpenie od Účtu má za následok ukončenie zmluvy o vedení Účtu. Aby mohol Poskytovateľ služieb vymazať Účet, Zákazník musí zaslať svoje odstúpenie od Účtu na e-mailovú adresu Poskytovateľa služieb uvedenú v § 2 Podmienok, čo bude mať za následok okamžité vymazanie Účtu a ukončenie Zmluvy o vedení Účtu.
§ 5 SŤAŽNOSTI
I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Poskytovateľ služieb žiada, aby sa sťažnosti týkajúce sa Účtu podávali na poštovú alebo elektronickú adresu uvedenú v § 2 Podmienok.
Poskytovateľ služieb odpovie na sťažnosť do 14 dní od jej doručenia.
II PRIVILEGOVANÍ PRÍJEMCOVIA
1. Poskytovateľ služieb zodpovedá voči Privilegovanému klientovi za súlad plnenia so zmluvou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanovení zákona o právach spotrebiteľa.
V prípade nedostatočného plnenia zmluvy o účte zo strany poskytovateľa služieb má Privilegovaný klient možnosť uplatniť práva upravené v § 5b zákona o právach spotrebiteľov.
Ak Poskytovateľ služieb neposkytol digitálnu službu, môže Privilegovaný zákazník vyzvať Poskytovateľa služieb na poskytnutie digitálnej služby. Ak Poskytovateľ služieb napriek tomu neposkytne digitálnu službu bezodkladne alebo v dodatočnej lehote výslovne dohodnutej medzi Poskytovateľom služieb a Privilegovaným zákazníkom, Privilegovaný zákazník môže odstúpiť od zmluvy o účte.
Prednostný zákazník môže odstúpiť od zmluvy o účte bez výzvy na poskytnutie digitálnej služby, ak
z vyhlásenia Poskytovateľa služieb alebo okolností je zrejmé, že nebude poskytovať digitálnu službu, alebo
sa Privilegovaný zákazník a Poskytovateľ služieb dohodli alebo z okolností zmluvy o účte je zrejmé, že konkrétny dátum dodania digitálnej služby mal pre Privilegovaného zákazníka podstatný význam a Poskytovateľ služieb v tomto termíne digitálnu službu nedodal.
Poskytovateľ služieb zodpovedá za nesúlad priebežne dodávanej digitálnej služby so zmluvou o účte, ktorý nastal alebo sa stal zrejmým v čase, keď podľa tejto zmluvy mala byť služba dodaná.
Ak digitálna služba nie je v súlade so zmluvou o účte, prioritný zákazník môže požiadať o jej zosúladenie s touto zmluvou.
Ak digitálna služba nie je v súlade so zmluvou o účte, Privilegovaný zákazník je povinný v primeranom rozsahu a s použitím čo najmenej zaťažujúcich technických prostriedkov spolupracovať s poskytovateľom služieb na včasnom zistení, či nesúlad digitálnej služby so zmluvou o účte vyplýva z vlastností digitálneho prostredia Privilegovaného zákazníka.
Okrem toho, ak digitálna služba nie je v súlade so zmluvou o účte, Privilegovaný zákazník môže predložiť vyhlásenie o odstúpení od tejto zmluvy, keď
uvedenie digitálnej služby do súladu so zmluvou o účte nie je možné alebo si vyžaduje neprimerané náklady podľa článku 43m ods. 2 a 3 zákona o právach spotrebiteľov;
poskytovateľ služby neuviedol digitálnu službu do súladu so zmluvou o účte v primeranej lehote od okamihu, keď prioritný zákazník informoval poskytovateľa služby o nesúlade s touto zmluvou, a to bez neprimeraných ťažkostí pre prioritného zákazníka, pričom sa zohľadňuje povaha a účel tejto digitálnej služby, na ktorý sa používa;
nesúlad digitálnej služby so zmluvou o účte trvá aj napriek tomu, že sa poskytovateľ služieb pokúsil uviesť digitálnu službu do súladu s touto zmluvou;
nesúlad digitálnej služby so zmluvou o účte je taký, že odôvodňuje odstúpenie od zmluvy o účte bez toho, aby sa predtým využil prostriedok nápravy stanovený v článku 43m zákona o právach spotrebiteľov (t. j. žiadosť o zosúladenie digitálnej služby so zmluvou);
z vyhlásenia poskytovateľa služieb alebo z okolností je zrejmé, že poskytovateľ služieb neuvedie digitálnu službu do súladu so zmluvou o účte v primeranej lehote alebo bez zbytočných ťažkostí pre prioritného zákazníka.
III POSTUPY MIMOSÚDNEHO VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A NÁPRAVY
Poskytovateľ služieb informuje Spotrebiteľa o možnosti využitia mimosúdnych postupov podávania sťažností a nápravy. Pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v kanceláriách alebo na webových stránkach subjektov oprávnených riešiť spory mimosúdnou cestou. Spotrebiteľ môže okrem iného využiť napr:
pomoc príslušného európskeho spotrebiteľského centra zo siete európskych spotrebiteľských centier. Tieto centrá poskytujú informácie o právach spotrebiteľov a pomáhajú pri riešení sporu v prípade cezhraničných nákupov. Pomoc európskych spotrebiteľských centier je spravidla bezplatná. Zoznam spotrebiteľských centier príslušných pre vašu krajinu nájdete na adrese: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/.
platformu na riešenie sporov online (ODR), ktorú poskytuje Európska komisia a ktorá je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Okrem toho sú v Poľskej republike k dispozícii tieto formy podpory:
mediácia vykonávaná miestne príslušným vojvodským inšpektorátom obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné predložiť žiadosť o mediáciu. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam inšpektorátov nájdete tu: >https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
pomoc miestne príslušného stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu pôsobiaceho pri vojvodskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému treba predložiť žiadosť o posúdenie veci pred rozhodcovským súdom. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam súdov je k dispozícii na adrese: >https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Predchádzajúce ustanovenie má informatívny charakter a nepredstavuje povinnosť poskytovateľa služieb využiť mimosúdne riešenie sporov.
Využívanie mimosúdnych prostriedkov riešenia sťažností a nárokov je pre Poskytovateľa služieb aj pre Spotrebiteľa dobrovoľné.
Spotrebiteľ môže dodatočne využiť bezplatnú pomoc obecného alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov.
§ 6 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Privilegovaný spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy o účtoch uzatvorenej s Poskytovateľom služieb do 14 dní bez udania dôvodu.
Lehota na odstúpenie od Zmluvy o účte uplynie po 14 dňoch od uzavretia tejto zmluvy.
Aby mohol Privilegovaný zákazník uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať Poskytovateľa služieb prostredníctvom údajov uvedených v § 2 Obchodných podmienok, a to jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom).
Zvýhodnený zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na konci Obchodných podmienok, nie je to však povinné.
Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak privilegovaný zákazník zašle informáciu o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
§ 7 OSOBNÉ ÚDAJE
Poskytovateľ služieb je správcom osobných údajov poskytnutých Klientom v súvislosti s uzatvorením zmluvy o Účte. Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Poskytovateľom služieb - vrátane ďalších účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov, sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode - z dôvodu zásady transparentnosti, obsiahnutej vo všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov - "RODO".
Účelom spracovania údajov Zákazníka je prevádzka Účtu. Základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade zmluva o poskytnutí Účtu alebo úkony vykonané na žiadosť Klienta smerujúce k uzavretiu takejto zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO), ako aj oprávnený záujem Poskytovateľa služieb spočívajúci v spracúvaní údajov na účely zistenia, prešetrenia alebo obhajoby prípadných nárokov (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO).
Poskytnutie údajov zo strany Klienta je dobrovoľné, ale zároveň nevyhnutné na uzatvorenie Zmluvy o účte a poskytovanie služieb, ktoré sú jej predmetom. Neposkytnutie údajov znamená, že zmluva o Účte nemôže byť uzatvorená, Poskytovateľ služieb nebude môcť poskytovať služby, ktoré sú jej predmetom.
Údaje Klienta budú spracúvané do:
zmluva o účte prestane byť platná;
zanikne možnosť Klienta alebo Poskytovateľa služieb uplatňovať nároky súvisiace s Účtom;
bude prijatá námietka Klienta proti spracúvaniu jeho osobných údajov - ak bolo spracúvanie založené na oprávnenom záujme Poskytovateľa služieb
- podľa toho, čo je v danom prípade uplatniteľné.
Klient má právo požadovať:
prístup k svojim osobným údajom,
opravu,
vymazanie,
obmedzenie spracovania,
na prenos údajov k inému prevádzkovateľovi
ako aj právo na:
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou príjemcu služieb - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) RODO (t. j. na základe oprávnených záujmov poskytovateľa služieb).
S cieľom uplatniť svoje práva by sa mal Príjemca služieb obrátiť na Poskytovateľa služieb.
Ak sa Klient domnieva, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, môže podať sťažnosť orgánu príslušnému na ochranu osobných údajov. V Poľsku je to predseda Úradu na ochranu osobných údajov.
§ 8 ZMENA PRAVIDIEL ALEBO ÚČTU
Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá a podmienky len zo závažných dôvodov. Dôležitým dôvodom sa rozumie potreba zmeny Podmienok spôsobená:
zmenou funkčnosti Účtu, ktorá si vyžaduje úpravu Podmienok alebo
zmena právnych predpisov, ktorá má vplyv na plnenie Zmluvy o poskytovaní Účtu Poskytovateľom služieb alebo prispôsobenie služieb odporúčaniam, usmerneniam, príkazom alebo zákazom, výrokom, ustanoveniam, výkladom alebo rozhodnutiam oprávnených orgánov verejnej moci alebo
zmenu kontaktných alebo identifikačných údajov Poskytovateľa služieb.
Informácia o plánovanej zmene Obchodných podmienok bude zaslaná na e-mailovú adresu Klienta priradenú k Účtu najmenej 7 dní pred účinnosťou zmien.
Ak Príjemca služby do nadobudnutia účinnosti plánovaných zmien nevznesie námietky, má sa za to, že s nimi súhlasí, čo nepredstavuje prekážku pre ukončenie zmluvy v budúcnosti.
V prípade, že Príjemca služieb plánované zmeny neakceptuje, mal by zaslať oznámenie na e-mailovú adresu Poskytovateľa služieb uvedenú v § 2 Obchodných podmienok, čo bude mať za následok ukončenie Zmluvy o vedení Účtu ihneď po nadobudnutí účinnosti plánovaných zmien.
Poskytovateľ služieb môže vykonať zmeny na Účte, ktoré nie sú potrebné na zachovanie jeho súladu so zmluvou o vedení Účtu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b) alebo z dôvodu zmeny funkčnosti Účtu. Vykonanie zmeny uvedenej v predchádzajúcej vete si nevyžaduje žiadne náklady na strane prioritného zákazníka. Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa uplatňujú primerane.
6. Ak zmena uvedená v odseku 5 podstatne a nepriaznivo ovplyvní prístup k Účtu alebo používanie Účtu zo strany Privilegovaného klienta, Poskytovateľ služieb zašle v dostatočnom predstihu na trvanlivom nosiči na e-mailovú adresu Privilegovaného klienta informácie o povahe a termíne zmeny a o právach, na ktoré má Privilegovaný klient v súvislosti s touto zmenou nárok.
§ 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Poskytovanie nezákonného obsahu Príjemcom služby je zakázané.
Zmluva o vedení Účtu sa uzatvára v poľskom jazyku.
Zmluva uzatvorená na základe týchto Podmienok sa riadi poľským právom s výhradou odseku 4.
Voľba poľského práva pre zmluvu uzatvorenú na základe týchto Podmienok so Spotrebiteľom nezbavuje ani neobmedzuje práva Spotrebiteľa vyplývajúce z kogentných ustanovení právnych predpisov, ktoré sa na Spotrebiteľa vzťahujú v situácii, keď sa neuplatňuje voľba práva. To znamená najmä to, že ak vnútroštátne ustanovenia vzťahujúce sa na daného Spotrebiteľa poskytujú širšiu ochranu, ako je ochrana poskytovaná podľa týchto Obchodných podmienok alebo poľského práva - uplatní sa širšia ochrana.
V prípade prípadného sporu so Zákazníkom, ktorý nie je prioritným Zákazníkom, súvisiaceho so zmluvou o účte, je príslušným súdom súd príslušný podľa sídla Poskytovateľa služieb.
Príloha 1 k Obchodným podmienkam
Nižšie je uvedený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Spotrebiteľ alebo Privilegovaný podnikateľ môže, ale nemusí použiť:

VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(tento formulár by mal byť vyplnený a vrátený len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

MODERNÁ SPOLOČNOSŤ SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-mailová adresa: biuro@modernbhp.pl
- Ja/my(*) ..................................................................... týmto informujem(*) o mojom/našom odstúpení od zmluvy o poskytnutí nasledujúcej služby(*) / o dodaní digitálneho obsahu vo forme(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- Dátum uzavretia zmluvy(*)

..............................................................................................................................................................................

- Názov spotrebiteľa(ov)/podnikateľa(ov), ktorý(í) je(sú) zvýhodnený(í):

..............................................................................................................................................................................

- Adresa spotrebiteľa(ov)/privilegovaného(ých) podnikateľa(ov):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis spotrebiteľa(ov)/podnikateľa(ov)
(len ak sa formulár zasiela v papierovej forme)

Dátum ............................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 


Pravidlá pre zasielanie noviniek
v obchode Modernbhp

OBSAH
§ 1 Definície
§ 2 Kontakt s poskytovateľom služieb
§ 3 Technické požiadavky
§ 4 Zmluva
§ 5 Sťažnosti
§ 6 Právo na odstúpenie od zmluvy
§ 7 Osobné údaje
§ 8 Zmeny a doplnenia zmluvných podmienok alebo newslettera
§ 9 Záverečné ustanovenia
§ 1 DEFINÍCIE
Spotrebiteľ - Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, ktorá uzavrela Zmluvu alebo podniká kroky smerujúce k uzavretiu Zmluvy bez priamej súvislosti s jej obchodnou alebo profesionálnou činnosťou.
Newsletter - správy týkajúce sa Obchodu vrátane informácií o ponukách, akciách a novinkách v Obchode, ktoré Poskytovateľ služieb bezplatne poskytuje Zákazníkovi na základe Zmluvy a ktoré predstavujú digitálny obsah v zmysle Zákona o právach spotrebiteľa.
Uprednostnený podnikateľ - Zákazník, ktorý je fyzickou osobou uzatvárajúcou Zmluvu (alebo podnikajúcou kroky smerujúce k uzatvoreniu Zmluvy), ktoré priamo súvisia s jeho podnikateľskou činnosťou, ale nemajú pre neho profesionálny charakter.
Obchodné podmienky - tieto Obchodné podmienky.
Obchod - internetový obchod Modernbhp prevádzkovaný Poskytovateľom služby na adrese https://modernbhp.pl.
Zmluva - zmluva o poskytovaní Newslettera.
Zákazník - akýkoľvek subjekt, ktorý uzavrel Zmluvu alebo podniká kroky na jej uzavretie.
Prioritný zákazník - zákazník, ktorý je spotrebiteľom alebo prioritným podnikateľom.
Poskytovateľ služieb - MODERNÁ SPOLOČNOSŤ SP. Z O.O so sídlom na ulici Goździkowa 35, 59-220 Legnica, zapísaná v Národnom súdnom registri - Registri podnikateľov prostredníctvom REGON SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, pod č. KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON č. 52647694200000, základné imanie 20000,00 PLN.
Zákon o právach spotrebiteľov - poľský zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov.
§ 2 KONTAKT S POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB
Poštová adresa: Goździkowa 35, 59-220 Legnica
E-mailová adresa: biuro@modernbhp.pl
Telefón: +48 76 817 60 01
Náklady na telefonický hovor alebo prenos dát uskutočnený Zákazníkom vychádzajú zo základnej tarify telekomunikačného operátora alebo poskytovateľa internetových služieb, ktoré Zákazník využíva. Poskytovateľ služieb upozorňuje, že náklady na medzinárodný hovor alebo medzinárodný prenos dát môžu byť vyššie ako náklady na vnútroštátny hovor alebo prenos dát - v závislosti od tarify prijatej telekomunikačným operátorom alebo poskytovateľom internetových služieb, ktorú Klient využíva.
§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY
Na používanie digitálneho obsahu, na ktorý sa vzťahujú tieto Podmienky, je potrebné:
aktívne e-mailové konto;
zariadenie s prístupom na internet;
webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript a cookies.
§ 4 ZMLUVY
Zákazník sa môže dobrovoľne prihlásiť na odber noviniek.
Na zasielanie Newslettera je potrebné uzatvoriť Zmluvu.
E-maily zasielané na základe Dohody budú smerovať na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pri uzatváraní Dohody.
Na účely uzatvorenia Dohody Zákazník najprv zadá svoju e-mailovú adresu, na ktorú si želá dostávať správy zasielané na základe Dohody, na vyhradené miesto v Obchode. Prihlásením sa k odberu noviniek je Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú a Poskytovateľ služieb začne Zákazníkovi poskytovať svoje služby - podľa bodu 5.
Za účelom riadneho plnenia Zmluvy je Zákazník povinný uviesť svoju správnu e-mailovú adresu.
Newsletter sa bude doručovať hneď, ako Poskytovateľ služieb vytvorí správy určené pre Klienta.
Správy zasielané v rámci Newslettera budú obsahovať informáciu o možnosti odhlásenia sa z jeho odberu, ako aj odkaz na odhlásenie.
Klient sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu Newslettera bez udania dôvodu a bez vzniku akýchkoľvek nákladov, a to využitím možnosti uvedenej v predchádzajúcom ustanovení alebo zaslaním správy na e-mailovú adresu Poskytovateľa služieb uvedenú v § 2 Obchodných podmienok.
Použitie odkazu na odhlásenie z odberu Newslettera alebo zaslanie správy so žiadosťou o odhlásenie z odberu Newslettera zo strany Zákazníka bude mať za následok okamžité ukončenie Zmluvy.
§ 5 SŤAŽNOSTI
I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Poskytovateľ služieb žiada, aby sa sťažnosti týkajúce sa digitálneho obsahu, na ktorý sa vzťahujú Podmienky, podávali na poštovú alebo elektronickú adresu uvedenú v § 2 Podmienok.
Poskytovateľ služby odpovie na sťažnosť do 14 dní od jej doručenia.
II PRIVILEGOVANÍ PRÍJEMCOVIA
1. Poskytovateľ služieb zodpovedá voči Privilegovanému príjemcovi za súlad plnenia so Zmluvou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanovení Zákona o právach spotrebiteľov.
V prípade nedostatočného plnenia Zmluvy zo strany Poskytovateľa služieb má Prednostný odberateľ možnosť uplatniť práva upravené v kapitole 5b Zákona o právach spotrebiteľov.
Ak Poskytovateľ služieb nedodal digitálny obsah, na ktorý sa vzťahuje Zmluva, môže Privilegovaný zákazník vyzvať Poskytovateľa služieb na jeho dodanie. Ak Poskytovateľ služieb napriek tomu nedodá digitálny obsah, na ktorý sa vzťahuje Zmluva, bezodkladne alebo v dodatočnej lehote výslovne dohodnutej medzi Privilegovaným zákazníkom a Poskytovateľom služieb, Privilegovaný zákazník môže od Zmluvy odstúpiť.
Prednostný zákazník môže odstúpiť od Zmluvy bez výzvy na dodanie digitálneho obsahu, na ktorý sa vzťahuje Zmluva, ak
z vyhlásenia Poskytovateľa služieb alebo okolností je zrejmé, že Poskytovateľ služieb nedodá digitálny obsah, na ktorý sa vzťahuje Zmluva, alebo
sa Prioritný zákazník a Poskytovateľ služieb dohodli alebo z okolností Zmluvy vyplýva, že konkrétny termín dodania digitálneho obsahu, na ktorý sa vzťahuje Zmluva, bol pre Prioritného zákazníka veľmi dôležitý a Poskytovateľ služieb ho v tomto termíne nedodal.
Poskytovateľ služieb zodpovedá za nesúlad Newslettera so Zmluvou, ktorý vzhľadom na skutočnosť, že Newsletter sa doručuje priebežne, nastal alebo sa stal zjavným v čase, keď mal byť podľa tejto Zmluvy doručený.
Ak digitálny obsah, na ktorý sa vzťahujú Obchodné podmienky, nie je v súlade so Zmluvou, môže Prioritný zákazník požiadať o jeho zosúladenie so Zmluvou.
Ak digitálny obsah, na ktorý sa vzťahujú Obchodné podmienky, nie je v súlade so Zmluvou, je Privilegovaný zákazník povinný v primeranom rozsahu a s použitím čo najmenej zaťažujúcich technických prostriedkov spolupracovať s Poskytovateľom služieb na včasnom zistení, či nesúlad so Zmluvou vyplýva z vlastností digitálneho prostredia Privilegovaného zákazníka.
Okrem toho, ak digitálny obsah, na ktorý sa vzťahujú Obchodné podmienky, nie je v súlade so Zmluvou, môže Privilegovaný zákazník podať vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy, keď
uvedenie takéhoto digitálneho obsahu do súladu so Zmluvou je nemožné alebo si vyžaduje neprimerané náklady podľa § 43m ods. 2 a 3 Zákona o právach spotrebiteľa;
Poskytovateľ služby neuviedol digitálny obsah, na ktorý sa vzťahujú Obchodné podmienky, do súladu so Zmluvou v primeranej lehote od okamihu, keď bol Poskytovateľ služby informovaný Prioritným zákazníkom o nesúlade so Zmluvou, a to bez neprimeraných ťažkostí pre Prioritného zákazníka s prihliadnutím na jeho povahu a účel, na ktorý sa používa;
nesúlad digitálneho obsahu, na ktorý sa vzťahujú Všeobecné podmienky, so Zmluvou pretrváva, aj keď sa Poskytovateľ služieb pokúsil o jeho zosúladenie so Zmluvou;
nesúlad digitálneho obsahu, na ktorý sa vzťahujú Obchodné podmienky, so Zmluvou je taký, že odôvodňuje odstúpenie od Zmluvy bez toho, aby sa predtým využil prostriedok nápravy uvedený v článku 43m Zákona o právach spotrebiteľov (t. j. žiadosť o zosúladenie digitálneho obsahu so Zmluvou);
z vyhlásenia Poskytovateľa služieb alebo okolností je zrejmé, že digitálny obsah, na ktorý sa vzťahujú Podmienky, neuvedie do súladu so Zmluvou v primeranej lehote alebo bez zbytočných ťažkostí pre Prioritného zákazníka.
III POSTUPY MIMOSÚDNEHO VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A NÁPRAVY
1. Poskytovateľ služieb informuje Spotrebiteľa o možnosti využiť mimosúdne postupy pri vybavovaní sťažností a uplatňovaní nárokov. Pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v kanceláriách alebo na webových stránkach subjektov oprávnených na mimosúdne riešenie sporov. Spotrebiteľ môže okrem iného využiť napr:
pomoc príslušného európskeho spotrebiteľského centra zo siete európskych spotrebiteľských centier. Tieto centrá poskytujú informácie o právach spotrebiteľov a pomáhajú pri riešení sporu v prípade cezhraničných nákupov. Pomoc európskych spotrebiteľských centier je spravidla bezplatná. Zoznam spotrebiteľských centier príslušných pre vašu krajinu nájdete na adrese: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/.
platformu na riešenie sporov online (ODR), ktorú poskytuje Európska komisia a ktorá je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Okrem toho sú v Poľskej republike k dispozícii tieto formy podpory:
mediácia vykonávaná miestne príslušným vojvodským inšpektorátom obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné predložiť žiadosť o mediáciu. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam inšpektorátov nájdete tu: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php.
s pomocou miestne príslušného stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu pôsobiaceho pri vojvodskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné predložiť žiadosť o posúdenie veci pred rozhodcovským súdom. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam súdov je k dispozícii na adrese: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php.
Predchádzajúce ustanovenie má len informatívny charakter a nezakladá povinnosť poskytovateľa služieb využívať mimosúdne riešenie sporov.
Využívanie mimosúdnych prostriedkov riešenia sťažností a nárokov je pre Poskytovateľa služieb aj pre Spotrebiteľa dobrovoľné.
Spotrebiteľ môže dodatočne využiť bezplatnú pomoc obecného alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov.
§ 6 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Zvýhodnený spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom služieb do 14 dní bez udania dôvodu.
Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch od uzavretia tejto Zmluvy.
Aby mohol privilegovaný zákazník uplatniť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy, musí o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy informovať Poskytovateľa služieb s použitím údajov uvedených v § 2 Obchodných podmienok, a to jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom).
Zvýhodnený zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na konci Obchodných podmienok, nie je to však povinné.
Na dodržanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy stačí, ak privilegovaný Zákazník zašle informáciu o uplatnení svojho práva na odstúpenie od Zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
§ 7 OSOBNÉ ÚDAJE
Správcom osobných údajov poskytnutých Zákazníkom v súvislosti so Zmluvou je Poskytovateľ služieb. Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Poskytovateľom služieb - vrátane ďalších účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov, sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode - z dôvodu zásady transparentnosti, obsiahnutej vo všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov - "RODO".
Účelom spracovania údajov Zákazníka je:
plnenie Zmluvy; základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade Zmluva alebo úkony vykonané na žiadosť Príjemcu služby s cieľom uzavrieť Zmluvu (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO);
na analýzu účinnosti správ zasielaných na základe Zmluvy s cieľom stanoviť všeobecné zásady efektívneho zasielania správ v rámci podnikania Poskytovateľa služieb; základom spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem Poskytovateľa služieb (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO);
stanovenie, uplatnenie alebo obhajoba prípadných nárokov súvisiacich so Zmluvou; základom spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem Poskytovateľa služieb (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO).
Poskytnutie údajov zo strany Klienta je dobrovoľné, ale zároveň nevyhnutné na uzavretie Zmluvy a dodanie digitálneho obsahu, na ktorý sa vzťahuje. Neposkytnutie údajov bude mať za následok, že Zmluvu nebude možné uzavrieť a Poskytovateľ služieb nedodá digitálny obsah, na ktorý sa vzťahuje.
Údaje Klienta budú spracované do:
Zmluva prestane platiť;
zanikne možnosť Klienta alebo Poskytovateľa služieb uplatňovať nároky súvisiace so Zmluvou;
bude akceptovaná námietka Klienta proti spracúvaniu jeho osobných údajov - ak bolo spracúvanie založené na oprávnenom záujme Poskytovateľa služieb
- podľa toho, čo je v danom prípade uplatniteľné.
Klient má právo požadovať:
prístup k svojim osobným údajom,
opravu,
vymazanie,
obmedzenie spracovania,
na prenos údajov k inému prevádzkovateľovi
ako aj právo na:
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou príjemcu služieb - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) RODO (t. j. na základe oprávnených záujmov poskytovateľa služieb).
S cieľom uplatniť svoje práva by sa mal Príjemca služieb obrátiť na Poskytovateľa služieb.
Ak sa Klient domnieva, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, môže podať sťažnosť orgánu príslušnému na ochranu osobných údajov. V Poľsku je to predseda Úradu na ochranu osobných údajov.
§ 8 ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK ALEBO NEWSLETTERA
Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať Obchodné podmienky len zo závažných dôvodov. Dôležitým dôvodom sa rozumie potreba zmeny Podmienok z dôvodu:
zmeny funkčnosti Newslettera, ktorá si vyžaduje úpravu Podmienok alebo
zmeny právnych predpisov, ktoré majú vplyv na plnenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa služieb alebo prispôsobenie služieb odporúčaniam, usmerneniam, príkazom alebo zákazom, rozhodnutiam, ustanoveniam, výkladom alebo rozhodnutiam oprávnených orgánov verejnej moci alebo
zmenu kontaktných alebo identifikačných údajov Poskytovateľa služieb.
Informácia o plánovaných zmenách Obchodných podmienok bude Klientovi zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú pri uzatvorení Zmluvy, a to najneskôr 7 dní pred účinnosťou zmien.
Ak Príjemca služby nevznesie námietky voči plánovaným zmenám do nadobudnutia ich účinnosti, má sa za to, že s nimi súhlasí, čo nepredstavuje žiadnu prekážku pre ukončenie Zmluvy v budúcnosti.
V prípade, že Príjemca služieb plánované zmeny neakceptuje, mal by zaslať oznámenie na e-mailovú adresu Poskytovateľa služieb uvedenú v § 2 Obchodných podmienok, čo bude mať za následok ukončenie Zmluvy ihneď po nadobudnutí účinnosti plánovaných zmien.
Poskytovateľ služieb môže vykonať zmeny v Newsletteri, ktoré nie sú potrebné na to, aby bol v súlade so Zmluvou z dôvodu uvedeného v bode 1 písm. b) alebo z dôvodu zmien funkčnosti Newslettera. Zavedenie zmeny uvedenej v predchádzajúcej vete si nevyžiada žiadne náklady na strane prioritného zákazníka. Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa uplatňujú primerane.
Ak zmena uvedená v predchádzajúcom ustanovení podstatne a nepriaznivo ovplyvní prístup privilegovaného zákazníka k Newsletteru alebo jeho používanie, poskytovateľ služieb zašle na e-mailovú adresu privilegovaného zákazníka vopred na trvanlivom nosiči informácie o vlastnostiach a dátume zmeny a o právach privilegovaného zákazníka v súvislosti so zmenou.
§ 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Poskytovanie nezákonného obsahu zo strany privilegovaného zákazníka je zakázané.
Zmluva sa uzatvára v poľskom jazyku.
Zmluva uzatvorená podľa týchto Obchodných podmienok sa riadi poľským právom s výhradou odseku 4.
Voľba poľského práva pre Zmluvu uzatvorenú na základe týchto Obchodných podmienok so Spotrebiteľom nezbavuje ani neobmedzuje práva Spotrebiteľa vyplývajúce z kogentných ustanovení právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na Spotrebiteľa v situácii, keď neexistuje voľba práva. To znamená najmä to, že ak vnútroštátne ustanovenia vzťahujúce sa na daného Spotrebiteľa poskytujú širšiu ochranu, ako je ochrana poskytovaná podľa týchto Obchodných podmienok alebo poľského práva - uplatní sa širšia ochrana.
V prípade možného sporu so Zákazníkom, ktorý nie je prioritným Zákazníkom v súvislosti so Zmluvou, je príslušným súdom súd príslušný podľa sídla Poskytovateľa služieb.
Príloha 1 k Obchodným podmienkam
Nižšie je uvedený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Spotrebiteľ alebo Privilegovaný podnikateľ môže, ale nemusí použiť:

VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(tento formulár by mal byť vyplnený a vrátený len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

MODERNÁ SPOLOČNOSŤ SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-mailová adresa: biuro@modernbhp.pl
- Ja/my(*) ..................................................................... týmto informujem(*) o mojom/našom odstúpení od zmluvy o poskytnutí nasledujúcej služby(*) / o dodaní digitálneho obsahu vo forme(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- Dátum uzavretia zmluvy(*)

..............................................................................................................................................................................

- Názov spotrebiteľa(ov)/podnikateľa(ov), ktorý(í) je(sú) zvýhodnený(í):

..............................................................................................................................................................................

- Adresa spotrebiteľa(ov)/privilegovaného(ých) podnikateľa(ov):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis spotrebiteľa(ov)/podnikateľa(ov)
(len ak sa formulár zasiela v papierovej forme)

Dátum ............................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium